ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 78 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 5 6 Next

26
ต.ค. 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

26
ต.ค. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว) เปิดรับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560

26
ต.ค. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

24
ส.ค. 2559
ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

24
ส.ค. 2559
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559

23
ส.ค. 2559
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครง เพื่อสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการและทุนสนับสนุนการวิจัย

23
ส.ค. 2559
ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 : สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

23
ส.ค. 2559
ส่งโครงการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 : ศวปก. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก

23
ส.ค. 2559
ส่งข้อเสนอได้ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016/2017

15
มิ.ย. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

15
มิ.ย. 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู่และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

15
มิ.ย. 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256

25
มี.ค. 2559
ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) สังกัดฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การสนับสนุนรูปทุนวิจัย ประจำปี 2559

25
มี.ค. 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ปี 2559

09
ก.พ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559