ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 78 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 5 6 Next

27
มี.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2560”

27
มี.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

16
มี.ค. 2560
ส่ง concept paper ได้ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับ”ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

16
มี.ค. 2560
ส่งโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 หัวข้อ “พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อพัฒนาประเทศ”

08
มี.ค. 2560
คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

08
มี.ค. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม

20
ก.พ. 2560
สำนักงาน สกสค. จังหวัดปทุมธานี ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20
ก.พ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

07
ก.พ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศรับสมัครให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

07
ก.พ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

19
ธ.ค. 2559
บริติช เคานซิล ประเทศไทย มีการดำเนินโครงการ “Famelab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2”

19
ธ.ค. 2559
สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต คปก.

19
ธ.ค. 2559
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับทุนวิจัยโครงร่าง Industry-Academia Partnership Promgramme ประจำปีงบประมาณ 2560

24
พ.ย. 2559
หมดเขตภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

24
พ.ย. 2559
หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560