ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 495 ข่าว หน้า | Prev1. . .29 30 31 32 33

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4

08
ก.ค. 2558
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 18 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)”

08
ก.ค. 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ส่งมอบวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

08
ก.ค. 2558
ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบทความวิชาการเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา...สู่ชีวิตที่ดีงาม”

08
ก.ค. 2558
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Lab. Safety Symposium)”

30
มิ.ย. 2558
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)”

30
มิ.ย. 2558
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาบริการ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

30
มิ.ย. 2558
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

30
มิ.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

30
มิ.ย. 2558
ส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 :

30
มิ.ย. 2558
ส่งบทความวิจัยถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

30
มิ.ย. 2558
ส่งผลงานวิจัยถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36

30
มิ.ย. 2558
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน

04
ก.ย. 2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยแพร่ CD งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “บันทึก (8) เปิดโลกงานวิจัย : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”

04
ก.ย. 2557
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยแพร่จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1