ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 495 ข่าว หน้า | Prev1. . .29 30 31 32 33 Next

10
ส.ค. 2558
ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558

05
ส.ค. 2558
ส่งรายชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเสนอชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นในประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทศิษย

05
ส.ค. 2558
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง “รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง” รุ่นที่ 18

05
ส.ค. 2558
ส่งรายชื่อภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

05
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : ICO NIDA เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ “1st International Conference on Multidisciplinary in Management”

05
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

05
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2558

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2558 : ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายภาพเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558