ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 51 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์

08
ก.ค. 2558
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ส่งมอบวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

30
มิ.ย. 2558
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาบริการ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

30
มิ.ย. 2558
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

30
มิ.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต