ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 51 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 Next

23
ส.ค. 2559
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เชิญส่งบทความเพื่อตึพิมพ์ในวารสาร St. Theresa Journal of Humanities and Social Science

20
มิ.ย. 2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร TIJSAT

15
มิ.ย. 2559
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

15
มิ.ย. 2559
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

19
ก.พ. 2559
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19
ก.พ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม ซึ่งเป็นวารสารในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30
พ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

30
พ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Journal of Business

12
พ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

12
พ.ย. 2558
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

05
ต.ค. 2558
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร Mahidol R2R e-Journal

05
ต.ค. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

05
ต.ค. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี พ.ศ.2557

08
ก.ย. 2558
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

26
ส.ค. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์