ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 51 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 Next

16
มี.ค. 2560
มหาวิทยามหาสารคาม เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16
มี.ค. 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. พระนคร

08
มี.ค. 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

16
ก.พ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

07
ก.พ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

02
ก.พ. 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง

02
ก.พ. 2560
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งบทความเพื่อร่วมตีพิมพ์ในวารสารอิสลามศึกษา

17
ม.ค. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและการพัฒนา

11
ม.ค. 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร

19
ธ.ค. 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

01
ธ.ค. 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

26
ต.ค. 2559
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

10
ต.ค. 2559
ส่งบทความภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RJ-RMUTT)

01
ก.ย. 2559
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร เชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

23
ส.ค. 2559
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ Research and Knowledge