ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 43 ข่าว หน้า | Prev1 2 3

09
ก.พ. 2559
ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2557

06
ม.ค. 2559
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2558

06
ม.ค. 2559
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมทางด้านภาษา

03
ธ.ค. 2558
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

14
ต.ค. 2558
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เชิญเข้าร่วมอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 24 หลักสูตร

14
ต.ค. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้ารวมอบรม “การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานประจำสู่งานวิจัย” (Routine to Research : R2R)

05
ต.ค. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 24 กันยายน 2557 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน”

05
ต.ค. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2557

08
ก.ย. 2558
บริติช เคานซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) เชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานด้านวิจัยระดับนานาชาติ

20
ส.ค. 2558
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2558

05
ส.ค. 2558
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง “รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง” รุ่นที่ 18

05
ส.ค. 2558
ส่งรายชื่อภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

08
ก.ค. 2558
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 18 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ (Routine to Research : R2R)”