ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 43 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 Next

11
ม.ค. 2560
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

11
ม.ค. 2560
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

11
ม.ค. 2560
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย”

19
ธ.ค. 2559
สมัครภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

01
ธ.ค. 2559
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2559

01
ธ.ค. 2559
ส่งแบบฟอร์มได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

10
พ.ย. 2559
ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

31
ต.ค. 2559
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมอบรมประจำปี 2560

23
ส.ค. 2559
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรการมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ”

23
ส.ค. 2559
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2

20
มิ.ย. 2559
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

19
ก.พ. 2559
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559

19
ก.พ. 2559
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3 –

09
ก.พ. 2559
ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 255 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านวมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

09
ก.พ. 2559
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เขียนผลงานวิจัยอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์” รุ่นที่ 2