ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 250 ข่าว หน้า | Prev1. . .3 4 5 6 7 . . .17 Next

16
มี.ค. 2560
ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 มีนาคม 2560 : สภาปัญญาสมาพันธ์ เชิญเข้าร่วมสัมมนางานวิจับของสภาปัญญาสมาพันธ์ เรื่อง “การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย”

16
มี.ค. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยุ่งยืน”

16
มี.ค. 2560
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0”

16
มี.ค. 2560
ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

16
มี.ค. 2560
ส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2560

16
มี.ค. 2560
ลงทะเบียนภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”

08
มี.ค. 2560
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2560 : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4

08
มี.ค. 2560
ลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 : สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมสัมมนาภารกิจที่ 4 เรื่อง “ปักหมุดพื้นที่วัฒนธรรม : ฐานการพัฒนาพื้นที่”

08
มี.ค. 2560
ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)”

08
มี.ค. 2560
ปิดรับต้นฉบับบทความภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 : มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21

08
มี.ค. 2560
ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2

22
ก.พ. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4”

22
ก.พ. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 : มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13

22
ก.พ. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1

22
ก.พ. 2560
ทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7