ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 268 ข่าว หน้า | Prev1. . .3 4 5 6 7 . . .18 Next

01
มิ.ย. 2560
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

01
มิ.ย. 2560
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

01
มิ.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560: มหาวิทยาลัยราชธานี เชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2

08
พ.ค. 2560
ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เชิญส่งผลงานวิจัย บทความและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา ในงานวันสหกิจศึกาไทย ครั้งที่ 8

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7”

04
เม.ย. 2560
ส่งกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกนำเสนอ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

04
เม.ย. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

04
เม.ย. 2560
ส่งผลงานภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ”

27
มี.ค. 2560
ผลงานภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2560

27
มี.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

27
มี.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017