ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 261 ข่าว หน้า | Prev1. . .3 4 5 6 7 . . .18 Next

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7”

04
เม.ย. 2560
ส่งกรณีศึกษาเพื่อพิจารณาคัดเลือกนำเสนอ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

04
เม.ย. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

04
เม.ย. 2560
ส่งผลงานภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ “สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ”

27
มี.ค. 2560
ผลงานภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2560

27
มี.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

27
มี.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2017

27
มี.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 2

27
มี.ค. 2560
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 : สถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 7

27
มี.ค. 2560
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7

16
มี.ค. 2560
ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 มีนาคม 2560 : สภาปัญญาสมาพันธ์ เชิญเข้าร่วมสัมมนางานวิจับของสภาปัญญาสมาพันธ์ เรื่อง “การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย”

16
มี.ค. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยุ่งยืน”

16
มี.ค. 2560
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0”

16
มี.ค. 2560
ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10