ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 274 ข่าว หน้า | Prev1. . .3 4 5 6 7 . . .19 Next

07
มิ.ย. 2560
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

07
มิ.ย. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018

07
มิ.ย. 2560
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

01
มิ.ย. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

01
มิ.ย. 2560
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

01
มิ.ย. 2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปี 2560

01
มิ.ย. 2560
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

01
มิ.ย. 2560
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญส่งบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

01
มิ.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560: มหาวิทยาลัยราชธานี เชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2560 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2

08
พ.ค. 2560
ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0”

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เชิญส่งผลงานวิจัย บทความและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา ในงานวันสหกิจศึกาไทย ครั้งที่ 8

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

08
พ.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7”