ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 274 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 5 . . .19 Next

05
ต.ค. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 : สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

18
ก.ค. 2560
มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8

18
ก.ค. 2560
มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

18
ก.ค. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017

18
ก.ค. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

18
ก.ค. 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล”

18
ก.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

18
ก.ค. 2560
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง “พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี”

20
มิ.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics (LLLD)

20
มิ.ย. 2560
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

20
มิ.ย. 2560
ส่งบทความ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14

20
มิ.ย. 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2

20
มิ.ย. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560

20
มิ.ย. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

20
มิ.ย. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”