ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 268 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 5 . . .18 Next

18
ก.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

18
ก.ค. 2560
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง “พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี”

20
มิ.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics (LLLD)

20
มิ.ย. 2560
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

20
มิ.ย. 2560
ส่งบทความ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14

20
มิ.ย. 2560
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2

20
มิ.ย. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560

20
มิ.ย. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

20
มิ.ย. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

07
มิ.ย. 2560
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

07
มิ.ย. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018

07
มิ.ย. 2560
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

01
มิ.ย. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13

01
มิ.ย. 2560
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

01
มิ.ย. 2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการฯ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ประจำปี 2560