ข่าวประชาสัมพันธ์




จำนวน 261 ข่าว หน้า | Prev1. . .14 15 16 17 18

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4

08
ก.ค. 2558
ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบทความวิชาการเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา...สู่ชีวิตที่ดีงาม”

08
ก.ค. 2558
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Lab. Safety Symposium)”

30
มิ.ย. 2558
ส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 :

30
มิ.ย. 2558
ส่งบทความวิจัยถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

30
มิ.ย. 2558
ส่งผลงานวิจัยถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36