ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 275 ข่าว หน้า | Prev1. . .15 16 17 18 19 Next

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 7

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยนเรศศวร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Stem Cells: Development & Management”

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ประจำปี 2558

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 “สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society”

10
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ประจำปี 2558

05
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : ICO NIDA เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ “1st International Conference on Multidisciplinary in Management”

05
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

05
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2558

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2558 : ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายภาพเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4