ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 269 ข่าว หน้า | Prev1. . .14 15 16 17 18

05
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

05
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2558

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2558 : ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายภาพเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ

28
ก.ค. 2558
ส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการงานสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

17
ก.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 4

08
ก.ค. 2558
ศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบทความวิชาการเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “จิตตปัญญาศึกษา...สู่ชีวิตที่ดีงาม”

08
ก.ค. 2558
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Lab. Safety Symposium)”

30
มิ.ย. 2558
ส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 :

30
มิ.ย. 2558
ส่งบทความวิจัยถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

30
มิ.ย. 2558
ส่งผลงานวิจัยถึงวันที่ 1 กันยายน 2558 : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36