ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 268 ข่าว หน้า | Prev1. . .14 15 16 17 18 Next

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวสู่เวทีสากล”

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 : สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 35

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 23 กันยายน 2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมองรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2557

08
ก.ย. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21”

26
ส.ค. 2558
ส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง”

26
ส.ค. 2558
ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ”

26
ส.ค. 2558
มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559

26
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานประจำปี 2559

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 7

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยนเรศศวร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Stem Cells: Development & Management”

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ประจำปี 2558

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 “สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society”

10
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ประจำปี 2558

05
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 : ICO NIDA เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ “1st International Conference on Multidisciplinary in Management”

05
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ