ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 68 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 5 Next

19
ธ.ค. 2559
บริติช เคานซิล ประเทศไทย มีการดำเนินโครงการ “Famelab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2”

19
ธ.ค. 2559
สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต คปก.

19
ธ.ค. 2559
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับทุนวิจัยโครงร่าง Industry-Academia Partnership Promgramme ประจำปีงบประมาณ 2560

24
พ.ย. 2559
หมดเขตภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

24
พ.ย. 2559
หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560

26
ต.ค. 2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

26
ต.ค. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว) เปิดรับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560

26
ต.ค. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560

24
ส.ค. 2559
ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

24
ส.ค. 2559
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559

23
ส.ค. 2559
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครง เพื่อสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการและทุนสนับสนุนการวิจัย

23
ส.ค. 2559
ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 : สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559

23
ส.ค. 2559
ส่งโครงการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 : ศวปก. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก

23
ส.ค. 2559
ส่งข้อเสนอได้ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016/2017

15
มิ.ย. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560