ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 68 ข่าว หน้า | Prev1 2 3 4 5 Next

07
มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

07
มิ.ย. 2560
ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ประจำปี 2560

07
มิ.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

07
มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561

01
มิ.ย. 2560
สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎคม 2560: บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards

27
มี.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2560”

27
มี.ค. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

16
มี.ค. 2560
ส่ง concept paper ได้ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับ”ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

16
มี.ค. 2560
ส่งโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 หัวข้อ “พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อพัฒนาประเทศ”

08
มี.ค. 2560
คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

08
มี.ค. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม

20
ก.พ. 2560
สำนักงาน สกสค. จังหวัดปทุมธานี ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

20
ก.พ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560

07
ก.พ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศรับสมัครให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

07
ก.พ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560