ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 65 ข่าว หน้า | 1 2 3 4 5 Next

30
ม.ค. 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

12
ธ.ค. 2560
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศเปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา ประจำปี 2560

09
พ.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561

09
พ.ย. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

07
พ.ย. 2560
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

02
พ.ย. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน

02
พ.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

20
มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

07
มิ.ย. 2560
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560

07
มิ.ย. 2560
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ประกาศให้ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships

07
มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562

07
มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอเชิงหลักการได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบ 2) ปีงบประมาณ 2560

07
มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

07
มิ.ย. 2560
ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ประจำปี 2560

07
มิ.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560