ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 436 ข่าว หน้า | Prev1. . .3 4 5 6 7 . . .30 Next

20
มิ.ย. 2560
ส่งบทความภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”

20
มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

07
มิ.ย. 2560
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

07
มิ.ย. 2560
มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU-AFBE International Conference 2018

07
มิ.ย. 2560
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

07
มิ.ย. 2560
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560

07
มิ.ย. 2560
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ประกาศให้ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships

07
มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562

07
มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอเชิงหลักการได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบ 2) ปีงบประมาณ 2560

07
มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

07
มิ.ย. 2560
ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ประจำปี 2560

07
มิ.ย. 2560
สำนักงานคณะกรรการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

07
มิ.ย. 2560
ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561

01
มิ.ย. 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 และเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร

01
มิ.ย. 2560
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals”