ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 495 ข่าว หน้า | Prev1. . .29 30 31 32 33 Next

08
ก.ย. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21”

08
ก.ย. 2558
บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน

08
ก.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

26
ส.ค. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26
ส.ค. 2558
ส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง”

26
ส.ค. 2558
ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ”

26
ส.ค. 2558
มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559

26
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานประจำปี 2559

20
ส.ค. 2558
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2558

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 7

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยนเรศศวร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Stem Cells: Development & Management”

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ประจำปี 2558

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 “สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society”

19
ส.ค. 2558
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development

10
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ประจำปี 2558