ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 468 ข่าว หน้า | Prev1. . .28 29 30 31 32 Next

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558

08
ก.ย. 2558
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

08
ก.ย. 2558
บริติช เคานซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) เชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานด้านวิจัยระดับนานาชาติ

08
ก.ย. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21”

08
ก.ย. 2558
บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน

08
ก.ย. 2558
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์

26
ส.ค. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26
ส.ค. 2558
ส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง”

26
ส.ค. 2558
ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ”

26
ส.ค. 2558
มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559

26
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานประจำปี 2559

20
ส.ค. 2558
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2558

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 7

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยนเรศศวร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Stem Cells: Development & Management”

20
ส.ค. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ประจำปี 2558