ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวน 479 ข่าว หน้า | Prev1. . .28 29 30 31 32 Next

30
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 : มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 28

30
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 : สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและงานนิทรรศการด้านเทคโนโลยี เรื่อง “J -T Tech Innovation Seminar”

30
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สออ.ประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 35

30
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 : NIDA เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย เปิดรับผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-255

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 30 มกราคม 2559 : วิทยาลัยดุสิตธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวสู่เวทีสากล”

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 : สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 35

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 23 กันยายน 2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมองรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2557

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

21
ก.ย. 2558
หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558

08
ก.ย. 2558
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน

08
ก.ย. 2558
บริติช เคานซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) เชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานด้านวิจัยระดับนานาชาติ

08
ก.ย. 2558
ส่งบทความภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21”