Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN










สถาบันวิจัย : ระเบียบ ประกาศ ข้อปฏิบัติ


แผนแม่บทด้านการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 

มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2555-2559

 

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน

            โดยสถาบันวิจัย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และสำนักงานวางแผน

 

หลักการและเหตุผล :

แผนแม่บทด้านการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2555-2559 เป็นการกำหนดแนวทางหรือนโยบายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตประจำปีการศึกษา ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะมุ่งสร้างเสริม องค์ความรู้พื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านกระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมศาสตร์ทุกสาขา เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนาการสอน พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่ได้รับการรับรองทั้งระดับชาติและ ระดับนานาชาติ และขยายผลสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ผลผลิต ที่ได้คุณภาพ สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์  จนถึงระดับที่สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน  แผนแม่บทจะกำหนดกรอบแนวทางการสนับสนุน คณะ วิทยาลัย สถาบัน และหน่วยงาน ผ่านโครงการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย    เพื่อที่ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ และสามารถกำหนดแผนการปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

แผนแม่บทการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถดำเนินการตามแผน ปฏิบัติการของ คณะ วิทยาลัย สถาบัน การติดตามแผนงานและประเมินผล  เพื่อป้องกัน แก้ไขและปรับปรุงความเสี่ยงด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย  รวมถึงการรายงานผลด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรทำงานวิจัย และสร้างสรรค์ และต่อยอดองค์

   ความรู้สู่ระดับการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ในประเภทวิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา

   วิจัยด้านการเรียนการสอนและวิจัยสถาบัน

2. สนับสนุน ส่งเสริม การประสานงานด้านการวิจัย การจัดการความรู้จากงานวิจัย จัดระบบบริหาร

   และติดตามประเมินผลการวิจัย

3. สร้างเครือข่าย หน่วยงาน และบุคลากร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจวิจัยของมหาวิทยาลัย

   ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

 

ดาวน์โหลดเอกสารแผนแม่บทฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด