การจัดการความรู้จำนวน 36 เรื่อง หน้า | Prev1 2 3 Next

18
มิ.ย. 2558
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การประเมินความเปราะบางอุทกภัยโดยการย่อส่วนภูมิอากาศจากแบบจำลอง CMIP3 และ CMIP5 กรณีศึกษา มหาอุทกภัย 2554 โดย อาจารย์ ดร.ธรรณพ อารีพรรค

18
มิ.ย. 2558
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง ทัศนคติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อการนำหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดย คุณรฐา ดุริยางกูร

27
พ.ค. 2557
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเวียดนามในช่วงปี ค.ศ.1975-2011 โดย นาวาตรี พิชฌา เชียงกูล

27
พ.ค. 2557
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ดำน้ำแบบอัตโนมัติโดยใช์ระบบควบคุมแบบ PID และ SMC โดย คุณธนพงศ์ ทองโชติ

27
พ.ค. 2557
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง ฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อตับจากแอลกอฮอล์ของสารสกัดผลยอในหนูขาวใหญ่ โดย คุณฑิฆัมพร เหลืองวัฒนวิไล คุณเยาวลักษณ์ สมบุญสิริ

23
ม.ค. 2557
สื่อวีดิทัศน์โครงการ อพ.สธ. ม.รังสิต

28
พ.ค. 2556
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การเปิดรับและทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยรังสิตปลอดบุหรี่ โดย อาจารย์สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์

28
พ.ค. 2556
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การออกแบบวางผังชุมชนกะเหรี่ยง กรณีศึกษา ชุมชนแม่ก๊ะเปียง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

28
พ.ค. 2556
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง การสังเคราะห์ทองแดง (I) ออกไซด์ทรงกลมกลวงขนาดไมโครเมตร โดย ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต

29
พ.ค. 2556
[แบ่งปันความรู้ด้านงานวิจัย] เรื่อง ฤทธิ์ปกป้องความเป็นพิษต่อตับจากยาพาราเซตามอลของสารสกัดผลยอในหนูขาวใหญ่ โดย รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์

27
พ.ค. 2556
[KM Research] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ

27
พ.ค. 2556
[KM Research] การปาฐกถาพิเศษ การศึกษาคือนวัตกรรม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ตอนที่ 1

27
พ.ค. 2556
[KM Research] การปาฐกถาพิเศษ การศึกษาคือนวัตกรรม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ตอนที่ 2

27
พ.ค. 2556
[KM Research] การปาฐกถาพิเศษ การศึกษาคือนวัตกรรม โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ตอนที่ 3

15
พ.ค. 2556
การบรรยายโปสเตอร์ (PT-01) โดย คุณเสธินี บุญยงค์