Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | ENสถาบันวิจัย : แนะนำสถาบัน

 

องค์ประกอบ ภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการที่ปรึกษา

อำนาจหน้าที่

  • การให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและสถาบันวิจัย


คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่

1. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและสถาบันวิจัย

2. กำหนดนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัย

3. ให้ความเห็นชอบนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยเสนอ

4. ให้ความเห็นชอบนโยบายและโครงการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยเสนอ

5. ให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับงานวิจัยที่จะนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามที่สถาบันวิจัยเสนอ และออกระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ในการบริหารงานของสถาบัน

6. ให้ความเห็นชอบงบประมาณ และกำกับดูแลการบริหารงานงบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เสนอผ่านสถาบัน และงบประมาณประจำปีของสถาบันวิจัย

7. ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่เสนอโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย

8. กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบริหารงานของสถาบันวิจัย

9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจการด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

10. กำหนดนโยบายและ/หรือให้ความเห็นชอบนโยบายพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

11. พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติเงินสนับสนุนนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อเดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการต่างประเทศ

12. ริเริ่มเสนอ หรือให้ความเห็นชอบการเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่นักวิชาการเจ้าของผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอของสถาบันวิจัย

13. ดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย


คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อำนาจหน้าที่

1. เสนอแนวทางหรือมาตรฐานทางวิชาการว่าด้วยขั้นตอนกรรมวิธีระเบียบวิธี (methodology) และรูปแบบของรายงานการวิจัยของสาขาต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ

2. เสนอแนะแนวทาง หลักสูตรตลอดจนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย

3. นำแผนนโยบายระดับมหาวิทยาลัยมุ่งสู่แผนปฏิบัติโดยเสนอแนะและ/หรือร่วมมือให้ความเห็นชอบเนื้อหาทางวิชาการของโครงการพัฒนา ฝึกอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัย

4. ให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการแก่โครงการวิจัยที่สถาบันวิจัยดำเนินการเอง

5. ดำเนินงานอื่นใดด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

6. กระตุ้นและส่งเสริมให้คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาและค้นคว้าจัดทำงานวิจัยรวมทั้งนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป


คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

อำนาจหน้าที่

  • การพิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยในด้านจริยธรรมสำหรับงานวิจัยในคน และประสานงานกับคณะกรรมการกลางด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

คณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพื่อทดลอง

อำนาจหน้าที่

  • การพิจารณาตรวจสอบโครงการวิจัยแบบทดลอง (experimental) ที่มีการใช้สัตว์เพื่อทดลอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดระดับชาติ และระดับสากล


คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

อำนาจหน้าที่

  • การพิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยในด้านพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ และประสานงานกับคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (National Biosafety Committee-NBC) แห่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ