แผนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยฯ

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / แผนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยฯ


         แผนการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2564 เป็นการกำหนดแนวทางหรือนโยบายที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตประจำปีการศึกษา ซึ่งมีเป้าประสงค์ที่จะมุ่งสร้างเสริมองค์ความรู้พื้นฐาน การวิจัยเพื่อพัฒนา การวิจัยประยุกต์ การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ผ่านกระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมศาสตร์ทุกสาขา เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย พัฒนาการสอน พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่ได้รับการรับรองทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ และขยายผลสู่การสร้างสรรค์ผลงาน ผลผลิตที่ได้คุณภาพ สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ จนถึงระดับที่สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน แผนการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยจะกำหนดกรอบแนวทางการสนับสนุน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และหน่วยงาน ผ่านโครงการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อที่คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ และสามารถกำหนดแผนการปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรทำงานวิจัย และสร้างสรรค์ และต่อยอดองค์ความรู้สู่ระดับการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ ในประเภทวิจัยองค์ความรู้ วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต์ วิจัยด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิจัยด้านการเรียนการสอน และวิจัยสถาบัน

2. สนับสนุน ส่งเสริม การประสานงานด้านการวิจัย การจัดการความรู้จากงานวิจัย จัดระบบบริหารและติดตามประเมินผลการวิจัย

3. สร้างเครือข่าย หน่วยงาน และบุคลากร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

รายละเอียด แผนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2564