ข้อมูลบุคลากร

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / ข้อมูลบุคลากร


รศ. ดร.กานดา  ว่องไวลิขิต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5692

ภาระหน้าที่

1. ประสานงานกับคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย

2. เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

3. เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   

4. บริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

5. ทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

6. สั่งการและมอบหมายภารกิจให้รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

7. ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ

                        - เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมการการกำกับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

                        - เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

                        - เป็นประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ (ย่อย)

                        - เป็นคณะกรรมการและเลขานุการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม)

         - เป็นคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

                        - เป็นคณะกรรมการและเลขานุการคณะทำงานโครงการอพ.สธ.-ม.รังสิต และ อพ.สธ. (เครือข่าย C)

 

 

คุณวุฒิศักดิ์ อยู่จำนงค์

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5688

ภาระหน้าที่

1. จัดงานประชุมวิชาการ RSU Research Conference ช่วยงานและดูบทความที่ส่งเข้ามานำเสนอ ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจารณานิพนธ์ต้นฉบับ ติดต่อประสานงานนักวิจัยปรับแก้ไขบทความวิจัย จัดประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการพิจารณา Proceedings ก่อนจัดทำเล่มเต็ม

2. ร่วมจัดทำ  Program Brochure และ Proceedings of RSU Research Conference 2013

3. รับผิดชอบงานเอกสารด้านการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อกับการขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ และเกี่ยวกับการมอบรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

4. ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์ม ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การมอบรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

5. รับผิดชอบงานเอกสารด้านการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อกับการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ติดต่อประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนอ่านพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ติดต่อประสานงานนักวิจัยปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6. ร่วมจัดทำคู่มือคณะกรรมการฝ่ายวิจัยวิจัยและบริการวิชาการ

7. ติดต่อประสานงาน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

8. ดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย ร่วมประชุม รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ต่างๆ ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับฝ่าย และระดับมหาวิทยาลัย

9. ภารระงานอื่นๆ ที่เป็นงานด่วนเข้ามาอาจจะมาแทรกงานประจำ เช่น ช่วยเตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ ส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ฯลฯ

 

 

คุณชญานิษฐ์  อัจฉริยะโพธา

ตำแหน่ง เลขานุการ

ติดต่อ 5686

ภาระหน้าที่

1. ประสานงาน นัดหมาย การดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันวิจัย กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก

2. ดูแลงานด้านสารบรรณ และบริหารจัดการสำนักงานสถาบันวิจัย

3. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของโครงการวิจัยต่างๆ ที่รับทุนภายนอกภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย

4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (action plan) ของสถาบันวิจัย

5. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไก และเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย

6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ทั้งจากภายนอกสถาบันวิจัย

7. ติดต่อประสานงานในการจัดงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต     

8. ติดต่อประสานงานจัดประชุมของกลุ่มเครือข่าย มหาวิทยาลัยรังสิต

9. ดูแลและบริหารจัดการด้านการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

10. ปรับประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบาย

11. ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และจัดสัมมนา/อบรม/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ

12. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต

13. ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ของโครงการอพ.สธ.-ม.รังสิต เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้บริการ

 

คุณอลิสา ยวงนุ่น

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5690

ภาระหน้าที่

1. จัดทำจดหมายข่าวรายสัปดาห์ สรุปข่าวภายในสถาบันวิจัยและข่าวภายนอก

2. จัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัย ในส่วนของบทคัดย่อ ของโครงการวิจัยที่สมบูรณ์และ เพื่อเก็บเป็นฐานในการประชาสัมพันธ์ขึ้นระบบ

3. จัดเก็บประวัตินักวิจัย เพื่อเป็นฐานข้อมูล

4. ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

5. ติดต่อประสานงาน และดูแลเว็บไซต์ของวารสาร RJAS

6. จัดงานประชุมวิชาการ RSU Research Conference ช่วยงานและดูบทความที่ส่งเข้ามานำเสนอ

7. จัดทำ Program Brochure และ Proceedings of RSU Research Conference 2012

8. จัดทำทะเบียนรับ ส่งเอกสาร ประจำปี 2554 ผ่านระบบออนไลน์

9. ดูแลเอกสารขอรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน

10. งานอื่นๆ ที่เป็นงานด่วนเข้ามาอาจจะมาแทรกงานประจำ และงานรองที่ไม่สามารถกำหนดแน่ชัดได้ ได้แก่ ช่วยเตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ ส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ฯลฯ

 

คุณนิภาพร  พบสระบัว

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5691

ภาระหน้าที่

1. บริหารจัดการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยและติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

2. ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งการรายงานความก้าวหน้าตามงวดงาน-งวดเงิน และติดตามรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

3. การดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยรังสิต

4. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย บริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและกิจกรรมต่างๆตามแนวทางของสถาบันวิจัย ให้สอดคล้องกับโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย

5. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยต่างๆ ที่รับทุนภายในและนอก ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย

6. ปรับประกาศ/ระเบียบ เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย และดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพเพิ่มเติมจากเดิม

7. ประสานงานกับคณะกรรมการสถาบันวิจัย ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และจัดสัมมนา/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ

8. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไก และเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย ร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยต่างๆ ที่รับทุนภายในและนอก ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย

9. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพ

 

คุณกนกรัตน์  ครูกิมโสม

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5687

ภาระหน้าที่   

1. งานเกี่ยวกับโครงการสัมมนา อบรมต่างๆ ของสถาบันวิจัย

2. ดูแลงบประมาณโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายโครงการต่างๆของสถาบันวิจัย (ยกเว้นโครงการทุนอุดหนุนวิจัยฯ และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ)

3. ดูแลบัญชีโครงการค่าบริการวิชาการ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

4. ติดต่อประสานงานเรื่องค่าบริการวิชาการจากนักวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก

5. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ และเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

6.ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

7.ติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยรังสิต

8. ภาระงานอื่นๆ ที่เป็นงานด่วนเข้ามาอาจจะมาแทรกงานประจำ เช่น ช่วยเตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ ส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ฯลฯ

 

คุณรติมา ต๊ะดี

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

ติดต่อ 0-2791-5598

ภาระหน้าที่

1. การดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยรังสิต

2. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไก และเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย

3. ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และจัดสัมมนา/อบรม/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ

4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต         

5. ติดตามทุนวิจัย