ปรัชญา วิสัยทัศน์

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / ปรัชญา วิสัยทัศน์


ปรัชญา

"วิจัยเพื่อพัฒนาสังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ"

ปณิธาน

“ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต”

วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยรังสิต ให้มีโอกาสนำความรู้ และความเชี่ยวชาญทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆไปบริการแก่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานธุรกิจเอกชน หน่วยงานต่างประเทศนิติบุคคลหรือบุคคลต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการที่สอดคล้องต่อการเปิดการค้าเสรีของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต มีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ :

     1. พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตให้มีความเป็นเลิศทางการวิจัย ในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะด้าน (Specialization) และในลักษณะองค์รวม ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมให้มีการบูรณาการศาสตร์ข้ามสาขา เพื่อพัฒนามาตรฐานสู่ระดับชาติและนานาชาติ

     2. ใช้ผลงานวิจัยและกระบวนการวิจัย นำหน้างานด้านการเรียนการสอน แล้วนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย ผนวกกับประสบการณ์วิจัยและประสบการณ์สอนไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

     3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประชาคมวิชาการ ชุมชนในละแวกใกล้เคียงจังหวัดปทุมธานีและปริมณฑล โดยใช้ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาชุมชน

     4. เพื่อพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพให้กับประชาคมวิจัยและประเทศชาติ โดยมีการพัฒนาตามแผนที่สถาบันวิจัยกำหนด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการสู่ระดับประเทศและระดับสากล

พันธกิจ

 1. ร่างนโยบายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนชักจูงและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เริ่มสนใจดำเนินงานวิจัยอย่างจริงจัง
 2. ติดต่อหรือประสานงานเพื่อแสวงหาความสนับสนุนด้านเงินทุนการวิจัย จากแหล่งภายในประเทศหรือต่างประเทศ
 3. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานวิจัยทางวิชาการของไทยในสาขาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ศึกษา สำรวจวรรณกรรมและตรวจสอบเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่รอบคอบรัดกุม
 4. จัดทำงบประมาณด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงบประมาณการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และบริหารงบประมาณทั้งส่วนที่เป็นงบประมาณส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้รับความสนับสนุนจากแหล่งภายนอกและงบประมาณดำเนินงานของสถาบัน
 5. พิจารณาดำเนินงานด้านการวิจัยตามคำแนะนำปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาดำเนินงานตามการมอบหมายหรือมติของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย รักษาการให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของคณะกรรมการวิชาการงานวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการควบคุมการใช้สัตว์เพื่อทดลอง และคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
 6. พิจารณาเสนอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 7. ดำเนินโครงการวิจัยของสถาบัน และเป็นศูนย์กลางพัฒนาโครงการวิจัยอันเป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือความร่วมมือกับนักวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
 8. จัดทำและดำเนินโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการวิจัยทั่วไป หรือการวิจัยเฉพาะศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
 9. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ ระเบียบวิธีการวิจัย หรือปัญหาด้านงานวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
 10. เผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพต่อประชาคมวิชาการ และสาธารณชนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
 11. ดำเนินงานโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่นักวิชาการเจ้าของผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัย
 12. เสนอนโยบาย และดำเนินการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
 13. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้การเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย คณะกรรมการผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนา ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต
 14. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัย ของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
 15. ดำเนินการอื่นใดเพื่อพัฒนา ประสานงาน หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพงานวิจัยของบุคลากรในสาขาวิชาการต่างๆ
 2. ให้ความร่วมมือและบริการการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 3. เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยและขยายผลการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้
 4. ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561

 1. โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. โครงการจัดประชุมวิชาการ National and International Research Conference
 3. โครงการพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบสากล และระดับประเทศ
 4. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 5. โครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 6. โครงการหลักสูตรฝึกอบรมด้านการวิจัย
 7. โครงการ e-Research
 8. โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและส่งเสริมการขอทุนภายนอก
 9. โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน และการใช้สัตว์ทดลอง เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 10. โครงการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการวิจัย