Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
- ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 : สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 00  543]
- ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครง เพื่อสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการและทุนสนับสนุนการวิจัย  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว) เปิดรับสมัครทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560  [ 00  543]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 00  543]
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับทุนวิจัยโครงร่าง Industry-Academia Partnership Promgramme ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 00  543]
- สมัครภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต คปก.  [ 00  543]
- บริติช เคานซิล ประเทศไทย มีการดำเนินโครงการ “Famelab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 2”  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560  [ 00  543]
- สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประกาศรับสมัครให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560  [ 00  543]
- สำนักงาน สกสค. จังหวัดปทุมธานี ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  [ 00  543]
- ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม  [ 00  543]
- คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560  [ 00  543]
- ส่งโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 หัวข้อ “พระปกเกล้าศึกษากับพระราชกิจเพื่อพัฒนาประเทศ”  [ 00  543]
- ส่ง concept paper ได้ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2560 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับ”ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  [ 00  543]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560  [ 00  543]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2560”  [ 00  543]
- สามารถส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎคม 2560: บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards  [ 00  543]
- ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561  [ 00  543]
- สำนักงานคณะกรรการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560  [ 00  543]
- ส่งผลงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด “อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ประจำปี 2560  [ 00  543]
- ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย และเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561  [ 00  543]
- ส่งข้อเสนอเชิงหลักการได้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบ 2) ปีงบประมาณ 2560  [ 00  543]
- ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  [ 00  543]
- สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ประกาศให้ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships  [ 00  543]
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560  [ 00  543]
- ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  [ 00  543]
- มูลนิธิโทเร เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24  [ 00  543]