Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
- หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 00  543]
- ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 00  543]
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน  [ 00  543]
- ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development  [ 00  543]
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์  [ 00  543]
- บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน  [ 00  543]
- หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558  [ 00  543]
- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [ 00  543]
- หมดเขตภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 : Thailand – United Stated States Educational Foundation เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น  [ 00  543]
- หมดเขตภายในวันที่ 20 มกราคม 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558  [ 00  543]
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ  [ 00  543]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559  [ 00  543]
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พอว.  [ 00  543]
- หมดเขตภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  [ 00  543]
- มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ได้ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องภายหลังจากสำเร็จการศึกษา และได้พัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ทั้งในการเขียนข้อเสนอโครงกา  [ 00  543]
- ประเทศไทยและสถาบันวิจัยโดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์เปิดรับนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศที่มีความสามารถและสนใจเดินทางไปทำวิจัยในโปแลนด์  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการ Advanced Fellowship ภายใต้โครงการ Newton Fund  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559  [ 00  543]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ปี 2559  [ 00  543]
- ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม (IBPG) สังกัดฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้การสนับสนุนรูปทุนวิจัย ประจำปี 2559  [ 00  543]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256  [ 00  543]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู่และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560  [ 00  543]
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560  [ 00  543]
- ส่งข้อเสนอได้ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยโครงการ Industry – Academia Partnership Programme ภายใต้โครงการ Newton Fund ปี ค.ศ. 2016/2017  [ 00  543]
- ส่งโครงการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 : ศวปก. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก  [ 00  543]