Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560 [16 กุมภาพันธ์ 2560]

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560 จำนวน 9 หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

           1. การวิจัยเชิงคุณภาพ      

           2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

           3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

           4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน (หลักสูตร 10 วัน)

           5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน (หลักสูตร 5 วัน)

           6. การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว

           7. การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยที่มิใช่เชิงเส้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว

           8. วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่

           9. การสร้าง Data Entry From ด้วยโปรแกรม CSpro สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2441-0201-4 ต่อ 301, 308 หรือ E-mail : waiwingrob@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science
- วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ
- สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals”
- ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2560
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
- สถาบันวิทยาการพลังงาน เชิญเข้าสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ. 2) ประจำปี 2560
- ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ