Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรม
สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” [11 มกราคม 2560]

สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” (Research Impact Assessment) รุ่น 3 – 4 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

          รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560   ปิดรับสมัคร 15 มกราคม 2560        ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท     

          รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560    ปิดรับสมัคร 15 มิถุนายน 2560        ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท

เพื่อพัฒนาผู้บริหารและนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ทั้งในสถาบันการศึกษาและหน่วยบริหารทุนวิจัยให้เข้าใจถึงหลักการการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการหรือแผนงานวิจัย รวมถึงสามารถออกแบบการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยได้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th ตามวันที่กำหนดข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2126-7631-34 ต่อ 105 หรือ E-mail : worapat@knit.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science
- วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ
- สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals”
- ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2560
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
- สถาบันวิทยาการพลังงาน เชิญเข้าสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ. 2) ประจำปี 2560
- ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ