Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรม
ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 [10 พฤศจิกายน 2559]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 9 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่าย นักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์การวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.bsru.ac.th ลงทะเบียนภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2473-7000 ต่อ 1600 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science
- วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ
- สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals”
- ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2560
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
- สถาบันวิทยาการพลังงาน เชิญเข้าสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ. 2) ประจำปี 2560
- ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ