Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรการมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” [21 กรกฎาคม 2559]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรการมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพให้นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับผลงานวิจัยของนักวิจัยให้สูงขึ้น ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th สามารถสมัครผ่านระบบ pdms.arda.or.th หรือ E-mail : training.arda@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2579-7435 ต่อ 3614, 3616 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science
- วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ
- สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals”
- ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2560
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
- สถาบันวิทยาการพลังงาน เชิญเข้าสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ. 2) ประจำปี 2560
- ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ