Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรม
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3 – [19 กุมภาพันธ์ 2559]

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย” รุ่นที่ 3 – 5 เพื่อให้นักวิจัยสามารถนำเทคนิคในการประเมินโครงการไปปรับใช้ในการประเมินโครงการวิจัยของตนเอง และหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการวิจัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำไปสู่ผลลัพธ์ของโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดย สวก. มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้

          1. รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำเนียร ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559)

          2. รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำเนียร ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559)

          3. รุ่นที่ 5 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมจำเนียร ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครฝึกอบรมได้ที่ E-mail : training.arda@gmail.com หรือโทรสาร 0-2579-7435 ต่อ 3610 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2579-7435 ต่อ 3616 (เกษรา) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science
- วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ
- สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals”
- ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2560
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
- สถาบันวิทยาการพลังงาน เชิญเข้าสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ. 2) ประจำปี 2560
- ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ