Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบรม
ส่งใบตอบรับภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2557 [09 กุมภาพันธ์ 2559]

กระทรวงแรงงาน เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเครือข่ายงานวิจัยด้านแรงงาน ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ภายในงานมีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ฐานข้อมูลกลางด้านการตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน” และการเสวนาเรื่อง “ตลาดแรงงานไทย ซ ทิศทางของภาครัฐและภาคเอกชนหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงานและเพื่อส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยด้านแรงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถส่งแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมสัมมนาได้ที่โทรสาร 0-2643-4374 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2232-1418 ต่อ 1373 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคต้น) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science
- วิทยาลัยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ
- สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร “นักวิชาการเพื่อสังคม: From SeS Framework to Research Proposals”
- ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมภาษา (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2560
- มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน” ครั้งที่ 1/2560
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
- สถาบันวิทยาการพลังงาน เชิญเข้าสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา รุ่น 2 (วพศ. 2) ประจำปี 2560
- ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ