Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน [00  543]

บริติช เคานซิล ประเทศไทย (British Council Thailand) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการทุน Vewton Fund เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน ดังนี้

     1. Institutional Links เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้การวิจัย เปิดรับสมัครภายวนวันที่ 28 กันยายน 2558

รายละเอียดโครงการ

      2. PhD Placement สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคคลากรรวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนผ่านทุนการศึกษาปริญญาเอก และเพื่อให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันในสหราชอาณาจักร เปิดรับสมัครภายวนวันที่  12 กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการสำหรับนักศึกษา

รายละเอียดโครงการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

      3.  Researcher Links Travel Grant 2015/16 เป็นการสนับสนุนเงินค่าเดินทางแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในประเทศไทยเพื่อเดินทางไปทำวิจัยระดับนานาชาติที่สหราชอาณาจักร เพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งในอนาคต พร้อมเพิ่มพูนศักยภาพและต่อยอดความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย เปิดรับสมัครภายวนวันที่ 28 กันยายน 2558 

รายละเอียดโครงการ

          ผู้ที่สนใจส่งโครงการวิจัยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัย  รายละเอียดโครงการ

- หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน
- ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
- บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน
- หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558
- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559