Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
ส่งโครงการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 : ศวปก. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก [00  543]

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปก.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิต นักศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัย และนักวิชาการ ด้านความปลอดภัย โดยคุณสมบัติผู้สมัครรับทุน ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก ที่สอบผ่านหัวข้อการทำดุษฎีนิพนธ์ และได้รับความเห็นชอบ มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะ ประเภททุน แบ่งออกเป็น

            ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก       ไม่เกิน 100,000    บาท       จำนวน 3 ทุน

            ทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท        ไม่เกิน 50,000      บาท       จำนวน 5 ทุน

            ผู้ที่สนใจส่งประวัติและข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ คุณสุพัตรา สำราญจิตต์ ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปก.) E-mail : supattra@roadsafetythai.org หรือ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  (ศวปก.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 407-408 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900  ส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2938-8490 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

- หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน
- ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
- บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน
- หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558
- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559