Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256 [00  543]

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ที่เป็นความร่วมมือในนามเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 – 15 กรกฎาคม 2559 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th ในการนี้มีกำหนดการจัดงานประชุมทั้งในส่วนภาคกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้

       ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

                    ลงทะเบียนภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2559

       ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

                   ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

       ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

                   ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

       ครั้งที่ 4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

                   ลงทะเบียนภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559

              ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php และทางโทรสาร     0-2579-0566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2579-2284, 0-2561-2445 ต่อ 412 – 413 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

- หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน
- ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
- บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน
- หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558
- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559