Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 [00  543]

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ การขอรับทุนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ

เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th กรอกข้อมูลในระบบและส่งเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

2. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ แล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษา คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมนักศึกษา 2 รอบ ได้แก่

            รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2559 – 31 ตุลาคม 2559

            รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มีนาคม 2560

            สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โทร 0-2278-8274 หรือ 8275 หรือ E-mail : trfrgi@trf.or.th หรือ namfon@trf.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดโครงการ

- หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน
- ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
- บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน
- หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558
- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559