Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
ประเทศไทยและสถาบันวิจัยโดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์เปิดรับนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศที่มีความสามารถและสนใจเดินทางไปทำวิจัยในโปแลนด์ [00  543]

ประเทศไทยและสถาบันวิจัยโดยสภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์ มีความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตรกรรมกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของไทยมากขึ้น ทั้งในระดับสถาบันและระดับนักวิทยาศาสตร์ มีการเปิดรับนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศที่มีความสามารถและสนใจเดินทางไปทำวิจัยในโปแลนด์เป็นเวลา 1-3 ปี เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.english .pan.pl สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2610-5394 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

- หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน
- ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
- บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน
- หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558
- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559