Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559 [00  543]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ที่ดีของคณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันและคณาจารย์/นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และเพื่อเป็นเวทีในการแข่งขันด้านการวิจัยและการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ และการเขียนกรณีศึกษาที่มาจากการวิจัยที่เป็น Filed-Based Case Study หรือ Archival Study (Secondary Sources) ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 ได้ที่ www.nida.ac.th/researchaward2559 ส่งบทความได้ที่ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2727-3312, 0-2727-3300 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัย

- หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน
- ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
- บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน
- หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558
- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559