Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ [00  543]

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยให้แก่สถาบันอุดมศึกษา สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชนส่วนภูมิภาค กำหนดแผนการดำเนินโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาโจทย์วิจัย จากปัญหาของชุมชน และเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ – นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการศึกษาวิจัยโดยสามารถนำผลงานวิจัย ของท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสังคม – เศรษฐกิจ ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคประชาคมอย่างเป็นทางการ ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลกรในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนดำเนินการวิจัยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม เทคโนโลยี สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.swu.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2649-5000 ต่อ 11015 – 11017 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัย

- หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน
- ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
- บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน
- หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558
- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559