Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทุนวิจัย
หมดเขตภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 : Thailand – United Stated States Educational Foundation เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น [00  543]

|Thailand – United Stated States Educational Foundation เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program จำนวน 3 ทุน เพื่อทำการวิจัย บรรยายทางวิชาการเป็นระยะเวลา 3 – 6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทที่ 2 ทุน Fulbright – Junior Research Scholarship Program จำนวน 7 ทุน เพื่อทำวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

หัวข้อที่เปิดรับทุนทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ หัวข้อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ การค้า กฎหมาย วัฒนธรรมหรือการศึกษา ผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ที่ www.fulbrightthai.org ส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 12 กันยายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2285-0581-2 ต่อ 107 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

- หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 : มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เปิดรับสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2559
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน
- ส่งโครงการภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 : วช. เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Newton Advanced Fellowship และ Professional Development
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์
- บริติช เคานซิล ประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน
- หมดเขตภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2558
- หมดเขตภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 : สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559