Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ
ส่งบทความภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” [20 มิถุนายน 2560]

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”  ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนข่างสารวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference9 ส่งบทความภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-3410-9300 ต่อ 3910 หรือ E-mail: Conference9.npru@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
- มหาวิทยาลัยนครพนม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Library of Thailand”
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7
- มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8
- มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล”
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง “พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี”