Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 [07 มิถุนายน 2560]

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU International Conference 2017: NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในด้านวิชาการและการวิจัยร่วมกัน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถส่งผลงานได้ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043-222-959-61 ต่อ 122 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

- มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
- มหาวิทยาลัยนครพนม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Library of Thailand”
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7
- มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8
- มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล”
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง “พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี”