Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ
ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0” [08 พฤษภาคม 2560]

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชิญส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม.....พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0” (University Social Engagement as a Driving Force for Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 อาคาร 22 ชั้น 1 เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาการเรียน การสอน การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริการวิชาการ ที่มีคุณภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสารและผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาไทย ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในลงทะเบียนได้ที่ www.fms.nrru.ac.th ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 044-257-789 หรือ 086-653-7007 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

- มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
- มหาวิทยาลัยนครพนม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Library of Thailand”
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7
- มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8
- มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล”
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง “พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี”