Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ
ส่งบทความ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560: สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เชิญส่งผลงานวิจัย บทความและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา ในงานวันสหกิจศึกาไทย ครั้งที่ 8 [08 พฤษภาคม 2560]

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เชิญส่งผลงานวิจัย บทความและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา ในงานวันสหกิจศึกาไทย ครั้งที่ 8 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัย บทความ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และสหกิจศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานสามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานต่อไป ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อนำเสนอสามารถส่งผลงานได้ที่ E-mail: coop.cmu@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2039-5553-4 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

- มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
- มหาวิทยาลัยนครพนม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Library of Thailand”
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และ การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7
- มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8
- มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์ลำปาง นำทางประชา พัฒนาสู่สากล”
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 เรื่อง “พหุลักษณ์สังคมไทยใต้ร่มพระบารมี”