Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


information : conference
ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)” [08 March 2017]

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)” ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนผู้ที่สนใจ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ เพิ่มประสบการณ์การประยุกต์ใช้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการแสวงหาพันธมิตรทั่วโลกสำหรับทำงานร่วมกันในอนาคต ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ieti.net/ICEMI/index.html ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2954-7300 ต่อ 361-2 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 มีนาคม 2560 : สภาปัญญาสมาพันธ์ เชิญเข้าร่วมสัมมนางานวิจับของสภาปัญญาสมาพันธ์ เรื่อง “การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย”
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยุ่งยืน”
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0”
- ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
- ส่งผลงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ สสอท. ประจำปี 2560
- ลงทะเบียนภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ”
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2560 : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4
- ลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 : สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมสัมมนาภารกิจที่ 4 เรื่อง “ปักหมุดพื้นที่วัฒนธรรม : ฐานการพัฒนาพื้นที่”
- ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)”
- ปิดรับต้นฉบับบทความภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 : มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21