ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / จริยธรรมการวิจัยในคนแบบฟอร์มการวิจัย / แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัย
เอกสารที่ต้องนำส่งในการขอรับการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน เอกสารหมายเลข 1 ข้อกำหนดในการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาให้รับรองการทำวิจัยในคน เอกสารหมายเลข 2.1 แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรมแบบยกเว้น เพื่อประกอบการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรม เอกสารหมายเลข 2.2 แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรมแบบเต็มรูปแบบ เพื่อประกอบการพิจารณาให้การรับรองเชิงจริยธรรม เอกสารหมายเลข 3 รายละเอียดของข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เอกสารหมายเลข 4 ตัวอย่างการเขียนข้อมูลและคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยหรืออาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เอกสารหมายเลข 5.1 หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย กรณีที่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่เกิน 7 ปี) เอกสารหมายเลข 5.2 หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย กรณีที่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุมากกว่า 7 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี) เอกสารหมายเลข 5.3 หนังสือแสดงความยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย กรณีที่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ คู่มือ การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 2560