Download Files

Download Files / Quality insuranceข้อมูลการประกันคุณภาพ / ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตรวจการประกันคุณภาพของคณะ/วิทยาลัย
Result announcement of RRI grant 3/2016 Result announcement of RRI grant 3/2015 RRI research database (year 2015) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3 ปี2557) RRI research database (year 2014) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2 ปี2557) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1 ปี2557) เพิ่มเติม ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1 ปี2557) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3 ปี2556) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2 ปี2556) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1ปี2556) ข้อมูลรายชื่อบุคลากร มรส. ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ มรส. ประจำปี 2556 (ปีการศึกษา 2555) ประกาศผลทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก ประจำปีการศึกษา 2555 ข้อมูลการเผยแพร่/ตีพิมพ์/รางวัลผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปี2555 Result announcement of RRI grant 1/2015 Result announcement of RRI grant 1/2016 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3ปี2555) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2ปี2555) Result announcement of RRI grant 2/2016 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1ปี2555) Result announcement of RRI grant 2/2015
ข้อมูลการประกันคุณภาพ / หลักฐานการประกับคุณภาพ