ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / ประกันคุณภาพข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการตรวจการประกันคุณภาพของคณะ/วิทยาลัย
ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2 ปี2558) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1ปี2555) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2 ปี2559) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2ปี2555) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3ปี2555) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1 ปี2559) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1 ปี2558) ข้อมูลการเผยแพร่/ตีพิมพ์/รางวัลผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ปี2555 ประกาศผลทุนอุดหนุนวิจัยภายนอก ประจำปีการศึกษา 2555 ข้อมูลรายชื่อบุคลากร มรส. ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ มรส. ประจำปี 2556 (ปีการศึกษา 2555) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1ปี2556) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2 ปี2556) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3 ปี2556) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1 ปี2557) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ1 ปี2557) เพิ่มเติม ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ2 ปี2557) ข้อมูลทุนวิจัย (สถาบันวิจัย ปี2557) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3 ปี2557) ข้อมูลทุนภายใน เฉพาะที่คณะได้รับทุนผ่านสถาบันวิจัย ปีการศึกษา 2558 ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3 ปี2558) ประกาศผลทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน มรส.(รอบ3 ปี2559)
หลักฐานการประกับคุณภาพ
แบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูลประกันคุณภาพ ปี 2558