ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / จริยธรรมการวิจัยในคน


สำหรับโครงการใหม่ / สำหรับโครงการใหม่ที่ยื่นขอรับการพิจารณา


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 RSU-ERB.001-3 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการวิจัย ประเภทการประชุมแบบเต็มคณะ (Full Board Review)
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
2 RSU-ERB.001-2 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการ ประเภทเร่งด่วน (Expedited Review)
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
3 RSU-ERB.001-1 แบบฟอร์มคัดกรองการพิจารณาโครงการ ประเภทได้รับการยกเว้นการพิจารณา (Exemption Review Process)
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
4 RSU-ERB-012 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
5 RSU-ERB-011 หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ สำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ - 17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน)
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
6 RSU-ERB-010 หนังสือแสดงเจตนายินยอม 18 ปีขึ้นไป (Informed Consent Form 18+)
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
7 RSU-ERB-009 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับการวิจัยด้วยแบบสอบถาม (Self-administered questionnaire) *ไม่ต้องใช้หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
8 RSU-ERB-008 คำอธิบายโครงการวิจัยและการขอความยินยอมสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี (Assent form) (สำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี)
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
9 RSU-ERB-007 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย สำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิจัย และเก็บไว้ศึกษาต่อในอนาคต
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
10 RSU-ERB-006 เอกสารชี้แจงสำหรับผู้ปกครองของเด็กอายุต่ำกว่า 7-12 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
11 RSU-ERB-005 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 13 ปีบริบูรณ์ -17 ปี (ผู้ปกครอง+เด็กลงนามร่วมกัน)
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
12 RSU-ERB-004 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุ18 ปีขึ้นไป
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
13 RSU-ERB-003 โครงร่างวิจัย (Protocol/Proposal)
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
14 RSU-ERB-002 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการฯ
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
15 RSU-ERB.001 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอใบรับรอง (ส่งครั้งแรก)
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
16 เอกสารแนะนำการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
อัพเดรตล่าสุด 15 ก.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน